خوشحالم

خوشحالم که دیگر هیچ چیز نمی تواند

از این غمگین ترم کند

و کوچ بی هنگام تمام پرنده های شهر

درخت را تنهاتر از این نخواهد کرد


مریم ملک دار