آنقدر همه چیزمان در هم پیچیده
که معانی حرف ها و اعمال مان تغییر کرده است
مثل وقتی که گورمان را گم می کنیم چرا که
دوستش داریم

سید محمد مرکبیان